Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (SISE) 

 

  

El 12 d'Octubre 2.002, va entrar en vigor la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE). L'objectiu de la llei (a més de dotar de plena validesa jurídica a la contractació electrònica, amb mateix valor que els contractes tradicionals), és regular els serveis de la societat de la informació (aquells que es prestin a distància per via electrònica a petició del destinatari, independentment del seu caràcter onerós o gratuït), quan aquests constitueixin una activitat econòmica per a la persona física o jurídica que els presta. 

En conseqüència, s'aplica a totes les persones físiques o jurídiques que disposin d'una pàgina web que directa o indirectament prestin algun servei que constitueixi una activitat econòmica (no necessàriament remunerada), o bé utilitzin el correu electrònic per a realitzar alguna activitat comercial. 

 

Quines obligacions bàsiques exigeix la LSSICE?: 


1. Obligació d'informar al Registre Mercantil
corresponent de/els domini/s que s'utilitzin per a prestar serveis telemàtics (data límit 12/10/2003, un any des de l'entrada en vigor). 

Mitjans d'inscripció: A l'espera que els Registres regularitzin l'operativitat, es pot realitzar de les següents formes: 
       
a) Aportant el certificat de l'entitat registradora de/els domini/s (ni *Esnic, Registre Oficial de dominis “.és”, els emet). 
b) Escriptura notarial signada per l'administrador declarant la titularitat de/els domini/s . 
c) Instància davant el registrador mercantil on es declara la titularitat de/els domini/s que s'inscriu/n (amb legitimació de signatura notarial). A manera orientativa, els podem enviar (si ens ho sol·liciten) model de Registre Mercantil de Barcelona per a c). .

 


2.
Obligació d'incloure en la pagina web
un enllaç fàcilment accessible on s'inclogui:
 
· Dades identificatives de la persona física o jurídica: noms i cognoms o denominació social, adreça, correu electrònic i telèfon, CIF i per a les entitats: dades registrals.

· Informació precisa de les activitats que es desenvolupen en la pàgina web, especialment les quals comercialitzin productes i/o serveis, que deuran especificar clarament les tarifes, i si inclouen impostos o despeses d'enviament, i les condicions generals de contractació. És recomanable incloure la informació general dels serveis oferts en la web, encara que aquests no reportin un benefici econòmic directe (a més es poden incloure les condicions d'accés a la web, protecció de la propietat intel·lectual, responsabilitats de l'usuari, límits de responsabilitat de l'empresa i la política de privadesa de les dades personals si se sol·liciten). 

 

 


3. Si es realitzen activitats comercials a *traves de correu electrònic: 

 

La *LSSICE estableix l'obligació de contar amb autorització expressa i prèvia del destinatari, a més de complir amb les exigències legals en matería comercial i de publicitat, especialment les establertes en la Llei Orgànica de Protecció de Dades. 

   

 

        


     

      

NOVA CLASSIFICACIÓ DE PROCEDIMENTS LEC 1/2000

 

 

La nova classificació de procediments gràcies a l'entrada en vigor de la Llei d'Enjudiciament Civil (LEC) 1/2000, la constitueixen bàsicament els següents: 

 

  • JUDICI VERBAL (Exemple: reclamacions fins a 3.005,06 Euros (antigues 500.000.-ptes.), desnonaments) 

  • PROCÉS MONITORI (Exemple: reclamació per deute exigible i documentada, fins a 30.050,61 Euros (antigues 5.000.000,- ptes). 

  • JUICIO ORDINARIO (Ejemplo: reclamaciones desde 3.005,06 Euros (antiguas 500.000.-ptas). o de imposible cálculo, competencia desleal, los relacionados con el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen).

  • JUDICI ORDINARI (Exemple: reclamacions des de 3.005,06 Euros (antigues 500.000.-ptes). o d'impossible càlcul, competència deslleial, els relacionats amb el dret a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge). 

  • PROCÉS D'EXECUCIÓ (reclamacions per títols que duen aparellada l'execució) (Exemple.: Sentència ferma, incompliment amb pòlissa de contracte mercantil intervinguda per Corredor de Comerç). 

  • JUDICI CAMBIARI (Exemple: Impagament de lletra de canvi o xec) 

  • PROCÉS SOBRE LA CAPACITAT DE LA PERSONA (Exemple.: Sol·licitud d'inca-pacitació) 

  • PROCÉS MATRIMONIAL (Exemple: Separació, Divorci) 

  • PROCÉS SOBRE FILIACIÓ, PATERNITAT O MATERNITAT 

   

     


     

      

DIPÒSITS DE COMPTES

       

El 30 de Julio, finalitza el termini perquè les Societats el tancament de les quals de l'exercici sigui el 31 de Desembre, dipositin els seus Estats Financers en el Registre Mercantil. La falta de dipòsit dels estats financers pot suposar el tancament registral de la fulla oberta a la societat conforme a l'art. 378 del vigent reglament del Registre Mercantil del 19 de Juliol de 1.996.  

  

     

 


   

      

 

OBLIGATORIETAT DE DIPOSITAR ELS COMPTES  

  

Les societats que no inscriguin els seus estats financers "Dipòsits de Comptes" en el Registre Mercantil, de conformitat amb l'article 221 de la Llei de Societats Anònimes, no s'inscriurà en el Registre Mercantil document algun de la societat d'aquesta fulla mentre l'incompliment persisteixi, excepte els títols relatius al cessament o dimissió d'administradors, gerent, directors generals o liquidadors, a la revocació o renúncia de poders, a la dissolució de la societat i nomenament de liquidadors i als ordenats per l'autoritat judicial o administrativa. 

      

     

  


     

    

 

Llei 2/95, de 23 de Març de SOCIETATS DE RESPONSABILITAT LIMITADA 


El 31 de Maig de 1.998, va finalitzar el termini que la Llei de Societats de Responsabilitat Limitada de 23 de Març de 1.995, va concedir per a ADAPTAR ELS ESTATUTS, d'aquest tipus de societats a la nova normativa legal. Disposició transitòria tercera. Inscripció de documents en el Registre Mercantil. 

"Transcorreguts tres anys des de l'entrada en vigor de la present Llei, no s'inscriurà en el Registre Mercantil document algun de societat de responsabilitat limitada fins a tant no s'hagi inscrit l'adaptació de la seva escriptura o estatuts socials o practicat la nota marginal de conformitat. S'exceptuen els títols relatius a l'adaptació de la present Llei, al cessament o dimissió d'administradors, gerents directors generals o liquidadors, i a la revocació o renúncia de poders, així com a la transformació de la societat o a la seva dissolució i nomenament de liquidadors i els seients ordenats per l'autoritat judicial o administrativa" 

 

 

    


 

 

   Avis Legal

 

VIVES & MUNTE S L,  C/ Sant Baltasar, 22       08014 - BARCELONA   (SPAIN)  

Tel. : (34) *93.452.08.65

vym@vym.es     www.vym.es

 

Benvinguda

Empresa

Serveis

Solució Provym

Editorial

Notícies

S.O.S.

Enllaços

Consultes

Exclusiu Clients

Benvinguda Empresa Serveis Sol.Provym Artículos Notícies S.O.S. Enlaces Consultas Exc. Clientes       

 

© VIVES & MUNTE. (CIF B08589681) DES DE 1.979 PROPORCIONANT SOLUCIONS